Pozvánka na členskou schůzi

20. 7. 2018

P O Z V Á N K A na členskou schůzi Družstva vlastníků Police nad Metují,

se sídlem Police nad Metují, Radimovská 68, IČ 60112336,
která se koná

v restauraci Kačáma v Suchém Dole v pátek dne 3. srpna 2018, začátek v 10 hodinPOZOR ZMĚNA!

Program jednání:
1. Zahájení, volba zapisovatele, mandátové a návrhové komise

2. Informace o hospodaření družstva

3. Schválení účetní závěrky za rok 2017, rozdělení zisku

4. Diskuze

5. Závěr

V zájmu usnášeníschopnosti členské schůze očekáváme Vaši účast nebo Vašeho zástupce, vybaveného Vaší plnou mocí. Svoji předpokládanou neúčast, která může mít za následek svolání náhradní členské schůze, oznamte prosím v kanceláři družstva.
Pohoštění zajištěno. Oběd se vydává po ukončení schůze.
Prezence od 9,30 hod.

Přílohu pozvánky tvoří: plná moc

Členové se mohou seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle družstva v kanceláři předsedy družstva
ing. Šrámka a ekonoma ing. Doležala ve všedních dnech od 11:30 hodin do 13:00 hodin.

V Polici nad Metují 19.7.2018 

Představenstvo družstva 

Zpět