Pozvánka na členskou schůzi

25. 6. 2015

POZVÁNKA na členskou schůzi Družstva vlastníků Police nad Metují,

se sídlem Police nad Metují, Radimovská 68, IČ 60112336,

která se koná v Suchodolské restauraci v Suchém Dole v pátek dne 10. července 2015.

Začátek ve 13 hodin.

 

Program jednání:

1. Zahájení, volba zapisovatele, mandátové a návrhové komise

2. Schválení odměn, mezd a ostatního plnění (cestovné, penzijní připojištění) členů orgánů družstva a osob jim blízkých v zaměstnaneckých poměrech.

3. Informace o hospodaření družstva

4. Schválení účetní závěrky za rok 2014, rozdělení zisku

5. Diskuze

6. Závěr  
                 

V zájmu usnášeníschopnosti členské schůze očekáváme Vaši účast nebo Vašeho zástupce, vybaveného Vaší plnou mocí.
Svoji předpokládanou neúčast, která může mít za následek svolání náhradní členské schůze, oznamte do kanceláře družstva.

Pohoštění zajištěno. Oběd se vydává od 12 hodin.

Přílohu pozvánky tvoří: plná moc

Členové se mohou seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle družstva v kanceláři předsedy družstva ing. Šrámka a ing. Doležala ve všedních dnech od 11:30 hodin do 13:00 hodin.


  

 

 

 

 

Zpět